Co to jest finansowanie strukturyzowane

17.02.2021

Przegląd Strukturyzowane finanse –

Finansowanie strukturyzowane to złożony instrument finansowy oferowany kredytobiorcom o wyjątkowych i wyrafinowanych potrzebach. Finansowanie strukturyzowane odnosi się do bardziej skomplikowanego finansowania niż tradycyjne produkty pożyczkowe. Mówiąc dokładniej, jest również używany do opisania transakcji finansowania, które pomagają przenieść ryzyko w przypadku sekurytyzacji różnych aktywów, na przykład kredytu samochodowego.

Poniżej znajdują się strukturyzowane produkty finansowe:

 • Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS)
 • Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS)
 • Zabezpieczone zobowiązania hipoteczne (CMOS)
 • Zabezpieczone zobowiązania dłużne (CDO)
 • Kredytowe instrumenty pochodne

Terminologia w finansowaniu strukturyzowanym

Sekurytyzacja –

Jest to proces, w którym niezbywalne aktywa są pakowane i przekształcane w zabezpieczenie finansowe, a następnie sprzedawane. Jest to proces, w którym jednostka sekurytyzująca swoje aktywa nie pożycza, ale sprzedaje strumień przepływów pieniężnych, które w innym przypadku miałyby do niej należeć. Jest to instrument obejmujący produkty strukturyzowane, w którym jednostka stara się zebrać swoje udziały w możliwych do zidentyfikowania przepływach pieniężnych w czasie, przekazać je inwestorowi z dodatkowym wsparciem lub bez takiego wsparcia, a następnie osiągnąć cel finansowania. Sekurytyzacja to proces tworzenia nowych papierów wartościowych poprzez łączenie różnych aktywów finansowych generujących przepływy pieniężne.

Proces sekurytyzacji

 • Jednostka inicjująca posiada lub tworzy aktywa bazowe, tj. Należności transakcyjne, które mają być objęte sekurytyzacją.
 • Wybór wierzytelności do scedowania
 • Utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia (SPV)
 • Spółka celowa (SPV) nabywa wierzytelności po zdyskontowanej wartości
 • Wyznaczono podmiot obsługujący transakcję (zwykle inicjator)
 • Serwiser pobiera wierzytelności (zazwyczaj mechanizm escrow) i spłaca windykację spółce celowej (SPV)
 • Spółka celowa (SPV) albo przekazuje kolekcję inwestorowi (lub ponownie inwestuje ją, aby się spłacić)
 • W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań serwisant podejmuje działania przeciwko dłużnikom jako agent spółki celowej (SPV)
 • Gdy do ściągnięcia pozostaje tylko niewielka kwota wierzytelności O / S, jednostka inicjująca zazwyczaj rozlicza transakcję, odkupując wierzytelności O / S
 • Na koniec transakcji zysk jednostki inicjującej, jeśli zostanie zatrzymany i podlega jakimkolwiek stratom w zakresie uzgodnionym przez jednostkę inicjującą w transakcji, jest spłacany

Koncepcja spółki celowej

Wykorzystanie pojazdów specjalnego przeznaczenia (SPV) –

 • Ogólne zastosowanie spółek celowych (SPV) – w celu wyodrębnienia możliwych do zidentyfikowania aktywów / ryzyk w samodzielne, samodzielne możliwe do zidentyfikowania rozwiązanie, które jest niczym więcej niż takimi aktywami / ryzykiem.
 • Spółki specjalnego przeznaczenia są wykorzystywane w transakcjach sekurytyzacyjnych jako narzędzia wydzielania aktywów i zamiany aktywów na papiery wartościowe.
 • Spółka specjalnego przeznaczenia (SPV) to nic innego jak zarejestrowana nazwa określonych aktywów.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Zabezpieczenie finansowe pożyczki, leasingu lub wierzytelności na aktywach. Są to obligacje lub weksle oparte na pulach aktywów lub zabezpieczone przepływami pieniężnymi z określonej puli aktywów bazowych. Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami są również nazywane ABS, generalnie aktywa te obejmują należności inne niż kredyty hipoteczne, takie jak należności z tytułu kart kredytowych, kredyty samochodowe; różnią się one od większości innych rodzajów obligacji tym, że ich zdolność kredytowa (która jest na poziomie AAA) pochodzi ze źródeł innych niż zdolność płatnicza jednostki inicjującej aktywa bazowe. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że ABS to zabezpieczenie poparte pulą aktywów.

Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS) –

Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) to papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach zabezpieczone spłatą kwoty głównej i odsetek kredytów hipotecznych. Reprezentują udział w puli kredytów hipotecznych. Jest to rodzaj papieru wartościowego zabezpieczonego aktywami, który jest zabezpieczony pulą kredytów hipotecznych. Te papiery wartościowe są zgrupowane w jednym z dwóch najwyższych ratingów określonych przez agencje ratingowe, takie jak S & P, i zazwyczaj płacą okresowe płatności podobne do płatności odsetek.

Zabezpieczone zobowiązania hipoteczne (CMOS) –

Są to sekurytyzacje papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie. Jest to rodzaj papieru wartościowego zabezpieczonego hipoteką, który tworzy oddzielne pule współczynników przeniesienia dla różnych klas posiadaczy obligacji o różnych terminach zapadalności, zwane transzami lub segmentami. Tworzone są z puli przenoszonych hipotek papierów wartościowych. Inwestorzy z zabezpieczonymi zobowiązaniami hipotecznymi (OZZ) otrzymują odsetki i / lub spłatę kwoty głównej z hipotecznych papierów wartościowych w określony z góry sposób.

Kredytowy instrument pochodny

Kredytowe instrumenty pochodne to instrumenty pochodne, których celem jest obrót ryzykiem kredytowym. Głównym celem kredytowych instrumentów pochodnych jest zabezpieczenie. Kontrahent próbuje przenieść ryzyko kredytowe, zwany nabywcą ochrony, a kontrahent próbuje przejąć ryzyko kredytowe, zwany sprzedawcą ochrony. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia kredytowego sprzedawca ochrony rekompensuje nabywcy ochrony.

 • Może wydarzenia kredytowe
 • Bankructwo
 • Zwłoka (brak zapłaty)
 • Restrukturyzacja kapitału
 • Działalność fuzji i przejęć

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy