Słownik terminów

Słownik terminów
16.10.2020
Category: Może Zostać

Słownik terminów

Przejdź do słownika

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Rozwiń Akceptacja akredytywy

Akredytywa dostępna „za akceptacją” wzywająca do traty terminowej (lub traktu utylizacyjnego), wystawiona w pośrednim banku akceptującym, którą trasat (płatnik) przyjął i jest bezwarunkowo zobowiązany do zapłaty w terminie zapadalności.

Rozwiń Zaliczka

Kupujący dostarcza sprzedającemu zapłatę przed wydaniem towaru przez sprzedającego. Niektórzy sprzedawcy proszą o tę płatność, aby wykazać dobrą wiarę kupującego, a także zwiększyć jego przepływy pieniężne związane ze sprzedażą określonych przedmiotów wykonanych na zamówienie.

Rozwiń Bank doradzający

Bank, który powiadamia beneficjenta, że ​​akredytywa jest dostępna w banku wystawiającym. Bankiem doradczym może być oddział banku wystawiającego lub bank korespondent zlokalizowany w kraju beneficjenta.

Rozwiń Uwolnienie powietrza

(Zobacz Gwarancja na statek parowy)

Rozwiń Lotniczy list przewozowy

Niezbywalna umowa spedycyjna lub przewozu zawarta między przewoźnikiem lotniczym a załadowcą (lub spedytorem) służy załadowcy jako pokwitowanie, wskazujące, że przewoźnik przyjął wymienione w niej towary i zobowiązuje przewoźnika do przewiezienia przesyłki na lotnisko przeznaczenia zgodnie z określonymi warunkami.

Rozwiń wszystkie ryzyka

Obszerne ubezpieczenie utraty lub uszkodzenia towarów, ale wyklucza szczególne ryzyka, takie jak wojna, strajki, zniszczenie towarów lub inne przyczyny wymienione w polisie ubezpieczeniowej.

Rozwiń poprawkę

Zmiana w akredytywie, zwykle w interesie beneficjenta.

Rozwiń kandydata

Strona wnioskująca do banku wystawiającego o wydanie akredytywy, zazwyczaj importer.

Rozwiń Cesja wpływów

Dokument podpisany przez beneficjenta w ramach akredytywy przenoszący uprawnienia do wpływów z akredytywy na osobę trzecią. Z punktu widzenia cesjonariusza cesja różni się radykalnie od akredytywy zbywalnej, ponieważ ta ostatnia daje przejmującemu prawo do przedstawienia dokumentów z akredytywy, a pierwsza nie.

Rozwiń akceptacje bankierów

Krótkoterminowy instrument finansowy będący bezwarunkowym obowiązkiem banku akceptującego, służący do finansowania transakcji związanych z handlem (np. Import, eksport, wysyłka krajowa lub przechowywanie towarów w zapasach).

Rozwiń beneficjenta

Osoba lub firma, której pieniądze są płatne zgodnie z warunkami akredytywy.

Rozwiń Weksel

Pisemne, bezwarunkowe zarządzenie, podpisane przez wystawcę i skierowane do trasata, wypłaty kwoty pieniężnej w ustalonym lub przyszłym terminie na zlecenie odbiorcy lub okaziciela.

Rozwiń list przewozowy

Dokument określający warunki umowy pomiędzy spedytorem a firmą transportową, służy jako tytuł własności, umowa przewozu i pokwitowanie odbioru towaru.

Rozwiń Zablokowaną walutę

Wpłata gotówkowa, której nie można przelać do innego kraju ze względu na lokalne przepisy lub brak dewiz.

Rozwiń CFR (koszt i fracht)

Tytuł własności, ryzyko i koszt ubezpieczenia przechodzą na kupującego, gdy towary są dostarczane na statek przez sprzedawcę i przekraczają tory statku; sprzedawca pokrywa koszty transportu do docelowego portu oceanicznego; używany do transportu statków oceanicznych z portu do portu, przesyłek, które nie są kontenerami.

Rozwiń CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht)

Tytuł własności i ryzyko przechodzą na kupującego, gdy towary są dostarczane na statek przez sprzedawcę i przekraczają balustradę statku; sprzedawca pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia do docelowego portu morskiego; używane do transportu statków oceanicznych z portu do portu, przesyłki nie są kontenerami.

Rozwiń CIP (Carriage and Insurance Paid To)

Tytuł własności i ryzyko przechodzi na kupującego w przypadku dostarczenia go pierwszemu przewoźnikowi w określonym miejscu lub porcie przeznaczenia przez sprzedającego, który pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia; używany do dowolnego środka transportu, w tym przesyłek kontenerowych drogą powietrzną lub oceaniczną oraz przesyłek typu roll-on / roll-off.

Rozwiń CPT (Carriage Paid To)

Tytuł własności, ryzyko i koszty ubezpieczenia przechodzą na kupującego, gdy zostaną dostarczone pierwszemu przewoźnikowi w określonym miejscu lub porcie przeznaczenia przez sprzedającego, który pokrywa koszty transportu do miejsca przeznaczenia; używany do dowolnego środka transportu, w tym przesyłek kontenerowych drogą powietrzną lub oceaniczną oraz przesyłek typu ro-ro.

Rozwiń Carnet

Dokument celny umożliwiający przekraczanie granic międzynarodowych towarów specjalnych kategorii bez płacenia ceł i wnoszenia kaucji.

Rozwiń Cash Against Documents (CAD)

Sposób zapłaty za towar, w którym dokumenty przenoszące tytuł własności są wydawane kupującemu po zapłaceniu gotówki pośrednikowi działającemu na rzecz sprzedającego, zwykle bankowi lub komisowi.

Rozwiń Cash in Advance

Sposób zapłaty za towar, w którym kupujący płaci sprzedającemu przed wysyłką towaru. Zwykle stosowany, gdy towary, takie jak specjalistyczne maszyny, są budowane na zamówienie.

Rozwiń Certyfikat pochodzenia

Poświadczony dokument wskazujący pochodzenie towarów, wymagany przez niektóre kraje do celów taryfowych.

Rozwiń Czysty list przewozowy

Paragon na towary wystawiony przez przewoźnika ze wskazaniem, że towar został odebrany w „pozornie dobrym stanie”, bez uszkodzeń lub innych nieprawidłowości.

Rozwiń Bank zbiorowy

Bank w kraju importera, do którego bank realizujący przesyła weksel i / lub dokumenty do odbioru.

Rozwiń kolekcję

Szkic sporządzony na kupującym, zwykle wraz z dokumentami, z pełną instrukcją dotyczącą realizacji płatności lub akceptacji.

Rozwiń List przewozowy transportu kombinowanego

Konosament używany, gdy w przesyłce uczestniczy więcej niż jeden przewoźnik, na przykład gdy przesyłka jest przewożona koleją lub drogą morską; czasami określane jako multimodalny list przewozowy.

Rozwiń Fakturę handlową

Szczegółowa lista towarów sprzedającego i faktura wysłana z opisami, szczegółami, cenami i kosztami zaadresowanymi do kupującego. Służy jako podstawa dla wszystkich innych dokumentów dotyczących wysyłki.

Rozwiń Akredytywa handlowa

Nazywana również akredytywą dokumentową, to pisemny dokument wystawiany przez bank (na zlecenie klienta banku) określonemu beneficjentowi w celu dokonania płatności na rzecz beneficjenta na określonych warunkach.

Rozwiń potwierdzenie

Czynność banku polegająca na dodaniu swojego zobowiązania do zobowiązania banku wystawiającego w zakresie zapłaty beneficjentowi za dokumenty zgodności, chociaż akt potwierdzenia nie zwalnia banku wystawiającego z obowiązku wobec beneficjenta.

Rozwiń Akredytywa potwierdzona

Akredytywa gwarantowana przez bank wystawiający i awizujący płatność, o ile dokumenty sprzedawcy są sprawne i spełnione są warunki akredytywy. Bank potwierdzający przyjmuje na siebie ryzyko kredytowe banku wystawiającego.

Rozwiń Bank potwierdzający

Bank korespondent, który dołącza swoje potwierdzenie do akredytywy banku wystawiającego i przyrzecza wypłatę beneficjentowi po przedstawieniu dokumentów określonych w akredytywie.

Rozwiń List przewozowy konsolidatora

Potwierdzenie odbioru towaru wystawione przez konsolidatora frachtu (spedytora) do nadawcy w celu skonsolidowania towarów z innymi ładunkami przed wysyłką.

Rozwiń kontrolę towarów

Przeprowadzana na podstawie dokumentów przewozowych kontrola towarów decyduje o tym, czy kupujący będzie w stanie odprawić przesyłkę przychodzącą bez dokumentów przewozowych, a tym samym bez płacenia za dokumenty przechowywane w banku.

Rozwiń Bank korespondencyjny

Bank, który we własnym kraju prowadzi działalność banku zagranicznego.

Rozwiń Kraj pochodzenia

Kraj, w którym wytwarzany jest produkt, określony na podstawie ilości pracy wykonanej przy produkcie w kraju i potwierdzony świadectwem pochodzenia.

Rozwiń Produkty zabezpieczania walut

Pomóż ustrzec się wahań kursów walutowych dzięki kontraktowi spot, kontraktowi forward i opcjom walutowym.

Rozwiń Broker celny

Osoba lub firma, posiadająca licencję wydaną przez Departament Skarbu ich kraju, gdy jest to wymagane, zajmująca się wprowadzaniem i odprawą celną towarów dla klienta (importera).

Rozwiń DAF (dostarczone na granicy)

Tytuł, ryzyko i odpowiedzialność za odprawę importową przechodzi na kupującego, gdy zostanie dostarczony, ale nie rozładowany, do określonego punktu granicznego przeznaczenia przez sprzedającego, zgodnie z umową kupującego / sprzedającego; używany do dowolnego środka transportu, ale głównie ciężarówki lub kolei, o ile dostawa będzie realizowana w porcie lądowym.

Rozwiń DDP (dostarczone, cło opłacone)

Tytuł własności i ryzyko przechodzi na kupującego, gdy sprzedawca dostarcza towary do określonego miejsca przeznaczenia zgodnie z umową kupującego / sprzedającego, która została zatwierdzona do importu, ale nie została rozładowana; używany do dowolnego środka transportu.

Rozwiń DDU (dostarczone, cło niezapłacone)

Tytuł, ryzyko i odpowiedzialność za przejęcie odprawy importowej dla kupującego, gdy sprzedawca dostarcza towary do określonego miejsca przeznaczenia zgodnie z umową kupującego / sprzedającego, ale nie są rozładowywane, nie rozliczane; sprzedawca spełnia swoje zobowiązanie, gdy towary zostały udostępnione w określonym miejscu w kraju importu; kupujący jest zobowiązany do odprawy importowej; używany do dowolnego środka transportu.

Rozwiń DEQ (dostarczone bez cła przy nabrzeżu)

Tytuł własności i ryzyko przechodzi na kupującego, gdy sprzedawca dostarczy go na statek w określonym porcie przeznaczenia, ale rozładuje, a nie odprawi; używany tylko do przesyłek oceanicznych, z portu do portu.

Rozwiń DES (dostarczony z dostawą)

Tytuł, ryzyko, odpowiedzialność za rozładunek statku i przepustkę odprawy importowej dla kupującego, gdy sprzedawca dostarcza towary na pokład statku do portu docelowego, a nie rozładowane; używany do przesyłek oceanicznych tylko na statkach oceanicznych z portu do portu.

Rozwiń wersję roboczą daty

Wersja robocza, która dojrzewa w określonym terminie, niezależnie od czasu przyjęcia.

Rozwiń Akredytywa z odroczoną płatnością

Akredytywa, w której płatność odroczona jest na określony późniejszy termin.

Rozwiń okres postoju

Opłata za przechowywanie towarów przywożonych przechowywanych poza wolnym czasem przewidzianym na załadunek lub rozładunek na przystani lub terminalu towarowym.

Rozwiń Bezpośrednie kolekcje eksportu dokumentów

Podobnie jak w przypadku inkasa importowego, z tym że sprzedawca jest odpowiedzialny za transakcję, wysyłając wszystkie dokumenty do zagranicznego banku w celu zapłaty.

Rozwiń rozbieżność

Jeżeli przedstawione dokumenty nie są zgodne z wymogami akredytywy, banki nie będą ich przetwarzać, więc kupujący i / lub sprzedający muszą udzielić dalszych instrukcji, zanim bank je przetworzy.

Rozwiń Dishonor

Odmowa przez trasata przyjęcia weksla lub zapłaty w terminie zapadalności.

Rozwiń Zbiór dokumentów

Zlecenie sporządzone przez sprzedawcę do banku w celu dostarczenia dokumentów za opłatą lub dostarczenia dokumentów za akceptacją kupującemu, oddziałowi lub bankowi korespondentowi w kraju kupującego, wraz z instrukcją odbioru. (Zobacz Bezpośrednia windykacja dokumentowa na eksport, Import windykacji dokumentowej)

Rozwiń Akredytywa dokumentowa

(Patrz akredytywa importowa, akredytywa eksportowa)

Rozwiń dokumenty przeciw akceptacji

Znane również jako weksle czasowe lub użytkowe, są to instrukcje wydawane przez nadawcę bankowi, wskazujące, że dokumenty eksportowe przenoszące tytuł własności towarów powinny być dostarczone kupującemu dopiero po zaakceptowaniu przez kupującego załączonego projektu.

Rozwiń Dokumenty za opłatą

Nazywane również wekslami lub wekslami, są to zbiory dokumentowe, w których sprzedawca zleca bankowi wydanie kupującemu dokumentów eksportowych za opłatą gotówkową.

Rozwiń wersję roboczą

Bezwarunkowe zlecenie podpisane przez jedną stronę (wystawcę) skierowane do drugiej strony (trasata), nakazujące trasatowi zapłacenie określonej kwoty na zlecenie osoby trzeciej (odbiorcy) w ustalonym lub możliwym do ustalenia terminie w przyszłości.

Rozwiń Drawee

Strona, na którą wystawiany jest weksel, również bardzo często strona, której ma być dokonana prezentacja zgodnie z instrukcją inkasa.

Rozwiń szufladę

Strona, która wystawia weksel iw ten sposób ma otrzymać zapłatę.

Rozwiń EXW (Ex Works)

Tytuł własności i ryzyko przechodzi na kupującego, w tym zapłata wszystkich kosztów transportu i ubezpieczenia z określonego miejsca, w którym wysyłka jest dostępna dla kupującego (placówka sprzedającego), niezaładowana; umowy kupującego na każdy transport; używany do dowolnego środka transportu.

Rozwiń poparcie

Podpis na odwrocie dokumentu zbywalnego (tj. Listu przewozowego) w celu przeniesienia praw na inny.

Rozwiń Eurodolary

Dolary amerykańskie zdeponowane w dowolnym oddziale w dowolnym banku poza Stanami Zjednoczonymi.

Rozwiń Euroyen

Jen japoński zdeponowany w bankach poza Japonią i może znajdować się poza Europą.

Rozwiń Evergreen Clause

Postanowienie w akredytywie o przedłużeniu terminu ważności bez konieczności zmiany.

Rozwiń Ex-Im Bank

US Export-Import Bank, niezależna amerykańska agencja rządowa, która ułatwia eksport towarów z USA, zapewniając gwarancje kredytowe i ubezpieczenie spłaty kredytu eksportowego udzielonego przez bank.

Rozwiń kurs wymiany

Cena jednej waluty wyrażona w innej; mogą być wyceniane na miejscu – z dostawą w ciągu dwóch dni roboczych lub naprzód – z dostawą w przyszłości.

Rozwiń datę ważności

Data, po której akredytywa nie jest już dostępna do spłaty.

Rozwiń Akredytywa eksportowa

Wydana przez bank zagraniczny w imieniu eksportera / sprzedającego, jest to akredytywa wystawiona przez bank kupującego, upoważniająca sprzedającego do pobierania pieniędzy do określonej kwoty z banku kupującego, pod warunkiem, że warunki określone w akredytywie są spotkał.

Rozwiń licencję eksportową

Dokument wydany przez agencję rządową USA, zezwalający na eksport towarów.

Rozwiń eksportowe kredyty obrotowe

Specjalne finansowanie wspierające eksport produktów wyprodukowanych w USA.

Rozwiń FAS (Free Alongside Ship)

Tytuł własności i ryzyko przechodzi na kupującego, w tym zapłata wszystkich kosztów transportu i ubezpieczenia, po dostarczeniu wraz ze statkiem do określonego portu morskiego wysyłki przez sprzedającego; obowiązek odprawy eksportowej spoczywa na sprzedawcy; używane do transportu morskiego lub śródlądowego, przesyłki nie są kontenerami, statki oceaniczne z portu do portu.

Rozwiń FCA (Free Carrier)

Tytuł własności i ryzyko przechodzi na kupującego, w tym koszty transportu i ubezpieczenia, gdy sprzedawca dostarcza towary rozładowane w doku sprzedawcy lub w wyznaczonym miejscu, które zostało dopuszczone do wywozu do międzynarodowego przewoźnika lub agenta, niezaładowane; sprzedawca jest zobowiązany do załadowania towaru na pojazd odbierający kupującego; obowiązkiem kupującego jest odebranie przybywającego pojazdu sprzedającego bez ładunku; używany do dowolnego środka transportu.

Rozwiń FOB (bezpłatnie na pokładzie)

Tytuł własności i przeniesienie ryzyka na kupującego, w tym pokrycie wszystkich kosztów transportu i ubezpieczenia, po dostarczeniu na pokład statku w określonym porcie oceanicznym wysyłki przez sprzedającego; używany w transporcie morskim lub wodnym śródlądowym, gdzie ważne jest, aby towary przepłynęły koleją statku, statek oceaniczny z portu do portu.

Rozwiń Opcje walutowe

Zapewnia ochronę przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego przy jednoczesnym zachowaniu możliwości.

Rozwiń Siła wyższa

Powszechna klauzula w umowie zwalniająca stronę z wypełniania zobowiązań z powodu wydarzeń poza jej kontrolą, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie czy wojna.

Rozwiń Konto walutowe

Rachunek prowadzony przez bank w walucie obcej i płatny w tej walucie.

Rozwiń Zagraniczne wersje robocze

Zwykle używany do dokonywania płatności – czeków wystawionych na zagraniczne banki w wielu różnych walutach.

Rozwiń kontrakt terminowy

Zobowiązanie do kupna lub sprzedaży waluty po stałym kursie z dostawą w określonym przyszłym terminie.

Rozwiń List przewozowy spedytora

Potwierdzenie wysłania towaru.

Rozwiń Spedytor

Firma, która rezerwuje transport towarów i może świadczyć inne usługi, takie jak rezerwacja ładunku, miejsca, transportu samochodowego, magazynowanie, dostawa do molo, odprawa eksportowa i przygotowanie dokumentów; często jest agentem nadawcy.

Rozwiń Gwarancje

Zobowiązanie funkcjonalnie podobne do akredytyw standby, często używanych poza Stanami Zjednoczonymi.

Rozwiń zharmonizowany kod

Międzynarodowy system klasyfikacji towarów służący do opisywania ładunków w handlu międzynarodowym w ramach jednego systemu kodowania towarów, który przypisuje numery identyfikacyjne konkretnym produktom i zapewnia, że ​​wszystkie strony stosują spójną klasyfikację do celów dokumentacji, kontroli statystycznej i oceny cła.

Rozwiń IBAN

Międzynarodowy numer konta bankowego – krajowy numer rachunku bankowego dla wszystkich rachunków bankowych detalicznych i komercyjnych w Unii Europejskiej i niektórych innych krajach europejskich.

Rozwiń Importuj kolekcje dokumentalne

Alternatywnie do akredytywy płatność następuje w trybie inkasa po otrzymaniu przez bank pośredniczący niezbędnych dokumentów i weksli.

Rozwiń Import akredytywy

Wydany w imieniu importera / kupującego jest pismem wystawionym przez bank, upoważniającym sprzedawcę do pobrania określonej kwoty pieniędzy z banku wystawiającego; gwarantuje sprzedającemu wypłatę, jeśli sprzedający przestrzega wszystkich warunków akredytywy.

Rozwiń licencję importową

Dokument wymagany i wydany przez niektóre rządy krajowe upoważniający do importu towarów.

Rozwiń Incoterms

Warunki sprzedaży Międzynarodowej Izby Handlowej. Warunki transportu komercyjnego akceptowane na całym świecie. (Zobacz CFR, CIF, CIP, CPT, DAF, DDP, DDU, DEQ, DES, EXW, FAS, FCA, FOB)

Rozwiń International Chamber of Commerce (ICC)

Organizacja pozarządowa obsługująca światowy biznes, zrzeszająca 123 członków, reprezentująca dziesiątki tysięcy organizacji biznesowych i firm oraz promująca światowy handel i inwestycje w oparciu o wolną i uczciwą konkurencję.

Rozwiń Międzynarodowe przelewy bankowe

Metoda płatności lub otrzymywania środków za granicę.

Rozwiń Nieodwołalne

Pisemny dokument, którego nie można odwołać lub zmienić któregokolwiek z jego warunków bez wyraźnej zgody (zazwyczaj w formie pisemnej) ze strony każdej ze stron. W przypadku akredytywy stronami, które muszą uzgodnić, są bank wystawiający, bank potwierdzający (jeśli istnieje), beneficjent i strona rachunku.

Rozwiń ostatnią datę wysyłki

Ostatni dzień, w którym można wysłać towary, o czym świadczy data na pokładzie na liście przewozowym lub data lotu na lotniczym liście przewozowym.

Rozwiń Akredytywa

Dokument wystawiony przez bank na polecenie kupującego, upoważniający sprzedającego do pobrania określonej kwoty pieniędzy na określonych warunkach, zwykle jest to otrzymanie przez bank określonych dokumentów w określonym czasie. (Patrz akredytywa importowa, akredytywa eksportowa)

Rozwiń Marine Bill of Lading

List przewozowy do wysyłki drogą morską.

Rozwiń Multi-modal Bill of Lading

Konosament używany, gdy w przesyłce bierze udział więcej niż jeden środek transportu, na przykład gdy przesyłka jest przewożona koleją lub drogą morską. Nazywany również konosamentem transportu kombinowanego lub konosamentem intermodalnym.

Rozwiń zbywalny list przewozowy

Dokument tytułowy do towaru, wystawiany „na zamówienie” strony, najczęściej spedytora, którego indos jest wymagany do przeprowadzenia jego negocjacji. W ten sposób zlecenie nadawcy (zbywalny) list przewozowy można kupić, sprzedać lub sprzedać, gdy towary są w transporcie i jest powszechnie stosowany w transakcjach akredytywy. Kupujący musi przedstawić przewoźnikowi oryginał listu przewozowego w celu objęcia towaru w posiadanie.

Rozwiń List przewozowy na pokładzie

List przewozowy zatwierdzony w momencie załadunku do transportu. Najpopularniejsze typy: pokładowe powietrze, wagony, kontenery, kolej, ciężarówki i statki.

Rozwiń Otwórz konto

Uzgodnienia handlowe i warunki płatności, w których towary są wysyłane do zagranicznego odbiorcy bez gwarancji zapłaty.

Rozwiń otwierający bank

Powszechna terminologia wśród bankierów dotycząca banku wystawiającego w procesie akredytywy.

Rozwiń kredyt pakowania

Powszechny termin, zwłaszcza w Azji, dotyczący finansowania przedeksportowego udzielanego na podstawie akredytywy.

Rozwiń listę pakowania

Dokument przedstawiający liczbę i rodzaje wysyłanych towarów. Musi być zgodne z innymi dokumentami (zwłaszcza w ramach akredytywy).

Rozwiń Bank płatniczy

Bank wskazany w akredytywie do wypłaty na podstawie zgodnych dokumentów bez regresu.

Rozwiń opcję Płatność z góry

Kupujący dostarcza sprzedawcy gotówkę przed wydaniem towaru przez sprzedającego. Nazywany również gotówką z góry (CAD), może nie oznaczać dokładnie tego samego, co zaliczka.

Rozwiń Przedeksportowe finanse

Amerykański termin bankowy dla pożyczki dla eksportera w celu sfinansowania gromadzenia materiałów, produkcji, montażu, produkcji, pakowania i transportu dóbr fizycznych w celu realizacji zamówienia eksportowego. Zwykle gwarantowane przez programy gwarancji kapitału obrotowego Ex-Im lub SBA.

Rozwiń okres prezentacji

Czas po wystawieniu dokumentu przewozowego na przedstawienie dokumentów w ramach akredytywy.

Rozwiń Prezentujący bank

Bank w procesie inkasa dokumentowego przedstawiający trasatowi dokumenty eksportowe do zapłaty.

Rozwiń Faktura pro-forma

Faktura wystawiona kupującemu od sprzedającego, przedstawiająca szczegóły proponowanej sprzedaży, zawierająca informacje wystarczające do przygotowania wniosku o akredytywę

Rozwiń Regres lub Płatność z regresem

Płatnik zachowuje prawo do środków w przypadku braku zwrotu (od innej strony).

Rozwiń Bank zwrotu

Bank upoważniony przez bank wystawiający (tj. Posiadający saldo w banku) do obciążania rachunku banku wystawiającego i dokonywania wpłat na rzecz banku pobierającego środki z akredytywy.

Rozwiń Bank przekazujący

Bank eksportera w procesie inkasa dokumentowego przyjmujący dokumenty eksportowe i wysyłający je do korespondenta w kraju importera (trasata w procesie inkasa).

Rozwiń Odwołanie

Przymiotnik stosowany do akredytywy, która może zostać jednostronnie anulowana lub zmieniona przez bank wystawiający. Odwołalne akredytywy są rzadkie, ale mogą być używane między zaprzyjaźnionymi stronami w celu przestrzegania ducha przepisów rządowych.

Rozwiń Akredytywa Odnawialna

Pismo nieodwołalne wystawione na określoną kwotę, które odnawia się na tę samą kwotę w danym okresie.

Rozwiń SWIFT

Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT) jest spółdzielnią branżową, która zapewnia bezpieczne, ustandaryzowane usługi przesyłania wiadomości i oprogramowanie interfejsowe dla ponad 8 000 instytucji finansowych w 207 krajach i terytoriach.

Expand Sight Draft

A draft payable on demand upon presentation.

Expand Spot Contract

Straightforward exchange of one currency for another at the current market price.

Expand Spot Exchange

The purchase or sale of foreign currency for immediate delivery.

Expand Standby Letter of Credit

Contingent (future) obligation of the issuing bank to make payment to the designated beneficiary if the bank’s customer fails to perform as called for under the terms of a contract.

Expand Steamship Guarantee

An indemnity letter issued by a bank to a steamship line requesting release of merchandise in the absence of original bills of lading.

Expand Straight Bill of Lading

A non-negotiable bill of lading whereby the consignee named in the bill is the owner of the goods, e.g., it cannot be endorsed from one party to another.

Expand Swap Contract

Agreement to purchase (or sell) a currency for delivery on one date and simultaneously sell (or purchase) the same currency for a particular fate in the future at a specified price.

Expand Tenor

Time and date for payment of a draft.

Expand Through Bill of Lading

A bill of lading that covers transportation by more than one carrier on more than one mode of transport from the point of issue to the final destination.

Expand Time Draft

A bill of exchange payable by the drawee at some future date. Sometimes called a usance draft.

Expand Trade Acceptance

Time or a date draft that has been accepted by the buyer (the drawee) for payment at maturity.

Expand Transport Document

A bill of lading, an air waybill, a truck receipt or any other document acting as a receipt of goods and a contract of carriage.

Expand Transshipment

The transfer of goods from one transportation line to another or from one ship to another. Liability may pass from one carrier to the next, or it may be covered by a through bill of lading issued by the first carrier.

Expand Twenty-foot Equivalent Unit (TEU)

A measurement of cargo based on a standard ocean shipment container, which is 20 feet in length.

Expand UCP 600

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, International Chamber of Commerce Publication No. 600. This publication outlines regulations, when approved by banks, that govern bank letter of credit transactions.

Expand URC 522

Uniform Rules of Collections, International Chamber of Commerce Publication No. 522. An internationally-recognized code for the handling of collections – clean or documentary.

Expand Unconfirmed Letter of Credit

Letter of credit forwarded to the beneficiary by the advising bank without engagement on the part of the advising bank.

Expand Usance

U.S. banking term for time allowed for payment of a bill of exchange.

Expand Usance Draft

Also called a time draft in the U.S.

Expand Usance Letter of Credit

Also called a time letter of credit in the U.S.

About Us
 • Corporate Information
 • Our Community
 • Careers
 • Locations
 • Customer Service
 • Accessibility
 • Site Map
Legal
 • Privacy
 • Security
 • Terms of Use
 • Bank Deposits FDIC Insured
 • Important Disclosure Regarding Deposit Insurance on Noninterest-bearing Transaction Accounts (FDIC)

Equal Housing Lender

2019 TD Bank, N.A. All Rights Reserved.

Follow Us
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Pinterest
SECURITIES AND INSURANCE
NOT FDIC INSURED
NO BANK GUARANTEE
MAY LOSE VALUE

Securities and other investment and insurance products are: not a deposit; not FDIC insured; not insured by any federal government agency; not guaranteed by TD Bank, N.A. or any of its affiliates; and, may be subject to investment risk, including possible loss of value.

Personal Banking
 • Online Banking, Bill Pay
 • Mobile App
 • Checking
 • Savings, Money Market
 • Special Offers
 • Debit Card, Prepaid Cards
 • Digital Wallets
 • CDs
 • IRAs
 • Credit Cards
 • Mortgage
 • Home Equity Loans & Lines
 • Make a Loan Payment
Small Business Banking
 • Online Banking, Bill Pay
 • Mobile App
 • Merchant Solutions
 • Business Checking
 • Business Money Market
 • CDs
 • Credit Cards
 • Prepaid Cards
 • Digital Wallets
 • Loans & Lines of Credit
 • Tools/Resources
Commercial Banking
 • Treasury Management Services
 • Checking
 • Prepaid Cards
 • Loans & Lines of Credit
 • Leasing & Equipment Finance
 • Government Banking
 • More Commercial Banking.
Investing
 • TD Ameritrade
 • Personal Financial Services
 • Private Client Group
Follow Us
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Pinterest
Customer Service
 • Corporate Responsibility
 • Careers
 • Call us/Bank by Phone
 • Find a TD Bank or ATM location
 • Finance 101: Money management for any stage of your life
 • Tax Resource Center
SECURITIES AND INSURANCE
NOT FDIC INSURED NO BANK GUARANTEE MAY LOSE VALUE

Securities and other investment and insurance products are: not a deposit; not FDIC insured; not insured by any federal government agency; not guaranteed by TD Bank, N.A. or any of its affiliates; and, may be subject to investment risk, including possible loss of value.

Data as of March 2018. Comparison of longest average store hours in the regions (MSAs) in which TD Bank operates compared to major banks. Major banks include our top 20 national competitors by MSA, our top five competitors in store share by MSA and any bank with greater or equal store share than TD Bank in the MSA. Major banks do not include banks that operate in retail stores such as grocery stores, or banks that do not fall in an MSA.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy